คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ คณะครุศาสตร์ (อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะครุสาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตนระหว่างเรียนและพร้อมต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด สร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน รวมถึงแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีความสุข

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตนระหว่างเรียนและพร้อมต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด สร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน รวมถึงแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีความสุข

Scroll to Top