คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 34506 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านบทความภาษาอังกฤษอังกฤษ และอาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สถิตพื้นฐานเพื่อการวิจัย

Scroll to Top