คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลกระทบโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและประเมินผลกระทบโรงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Scroll to Top