คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

-----------------------------------------------------------------------------

คณบดีคณะครุศาสตร์

-----------------------------------------------------------------------------

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

--------------------------------------------------------------------------

รองคณบดีคณะครุศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์คมชนัญ โวหาร
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

--------------------------------------------------------------------

ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์

--------------------------------------------------------------------

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ยุพิน โกณฑา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการท้องถิ่น

อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์สรศักดิ์ ทองเพชร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Scroll to Top