คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ในรอบที่ 2  PBRU DNA  ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายของสาขาวิชาพลศึกษา ได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ (หญิง) วิ่ง 800 เมตร และผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ (ชาย) วิ่ง 1,000 เมตร เพื่อเป็นการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายขั้นพื้นฐานของนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาพลศึกษา จากนั้นผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบความสามารถพิเศษ เข้ารับการทดสอบทักษะเฉพาะด้านต่อไป

Scroll to Top