คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 081-8569078
e-mail             : kanchana_boon@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
กศ.ด การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
ค.ม. การประถมศึกษา
ปริญญาตรี
ศษ.บ. ประวัติศาสตร์

งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

นิคม แก้วเจิม, นวรัตน์ ประทุมตา และกาญจนา บุญส่ง. (2566). สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี. วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี (ISSN : 2774-0463 (Online)) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี. 5(2) พฤษภาคม-สิงหาคม, 583-596. (TCI-2) 

Scroll to Top