คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมถอดองค์ความรู้ การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

เมื่อวันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยการเสวนาถอดบทเรียนการเขียนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยเฉพาะด้านการศึกษา ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรงานวิจัยให้ก่อประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

Scroll to Top