นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564 อาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และนายอาทิตย์ จันทร์แจ่มใส นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ลานกิจกรรมทรงชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมจากการแข่งขันกระบี่กระบอง รุ่นประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เหรียญทอง

1. น.ส.สุภาวดี จิตรักมั่น และ น.ส.ศศิธร บุญรอด กระบี่กระบอง ประเภทอาวุธ พลอง-พลอง

2. น.ส.สุภาวดี จิตรักมั่น และ น.ส.ศศิธร บุญรอด กระบี่กระบอง ประเภทอาวุธ ง้าว – ง้าว

เหรียญเงิน

1. น.ส.ปริมน ใบเกตุ และน.ส.ธัญวรรณ คงงด กระบี่กระบอง ประเภท กระบี่ – กระบี่

2. น.ส.ดารัณ ยอมสละ กีฬาดาบไทย ประเภท กระบี่กระบองบุคคลหญิง

3. นายธนดล คชพันธ์ กีฬาดาบไทย ประเภท ดาบสองมือบุคคลชาย

เหรียญทองแดง

1. น.ส.ดารัณ ยอมสละ กีฬาดาบไทย ประเภท ดาบสองมือบุคคลหญิง

2. นายณัฐภัทร สุขนอก กีฬาดาบไทย ประเภท กระบี่บุคคลชาย

262886867_1074892979973609_747981428305960277_n.jpeg262819734_3176158192673096_6663376299915939437_n.jpeg262694743_671560340885523_1383691786105040133_n.jpeg266707500_871025260242443_3457377415472304317_n.jpeg265601695_368602648357270_25163286844866082_n.jpeg264179140_1088269552003645_938506468790279097_n.jpeg263168714_612936829918984_1764218934662508343_n.jpeg

Scroll to Top