ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีมติให้ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ประจำปี 2567 จำนวน 4 ครั้ง  18 รอบสอบ 15 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ดังนี้

 1. ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2567 จำนวน 6 รอบ  ดังนี้
  รอบที่ 1  สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
  รอบที่ 2  สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
  รอบที่ 3  สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
  รอบที่ 4  สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
  รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
  รอบที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
   ใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” เท่านั้น

           2. ครั้งที่ 2/2567 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2567  จำนวน 4 รอบ ดังนี้
              รอบที่ 1  สอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2567  
               รอบที่ 2  สอบวันที่ 12 พฤษภาคม 2567   
               รอบที่ 3  สอบวันที่ 18 พฤษภาคม 2567  
               รอบที่ 4  สอบวันที่ 19 พฤษภาคม 2567   
               ใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” และ “ภาษาอังกฤษ”

          3. ครั้งที่ 3/2567 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2567 จำนวน 4 รอบ ดังนี้
             รอบที่ 1  สอบวันที่ 17 สิงหาคม 2567  
              รอบที่ 2  สอบวันที่ 18 สิงหาคม 2567   
              รอบที่ 3  สอบวันที่ 24 สิงหาคม 2567  
              รอบที่ 4  สอบวันที่ 25 สิงหาคม 2567   
              ใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” และ “ภาษาอังกฤษ”

        4. ครั้งที่ 4/2567 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2567 จำนวน 4 รอบ ดังนี้
             รอบที่ 1  สอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567   
               รอบที่ 2  สอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567   
               รอบที่ 3  สอบวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567  
               รอบที่ 4  สอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567   
               ใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” และ “ภาษาอังกฤษ”

สำหรับแผนการดำเนินการจัดการทดสอบฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และตามความพร้อมของสนามสอบ

ทั้งนี้ อาจมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นสนามสอบเพิ่มขึ้น และจำนวนที่นั่งสอบจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนสนามสอบ โดยจะประกาศให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ต่อไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.ksp.or.th