ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู    รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 จำนวน 8 รอบ ใช้แบบทดสอบทั้ง “ภาษาไทย” และ “ภาษาอังกฤษ” ได้แก่

รอบที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น.   ข้อสอบภาษาไทย

รอบที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2567  เวลา 14.30 – 17.30 น.   ข้อสอบภาษาไทย

รอบที่ 3 วันที่ 18 สิงหาคม 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น.    ข้อสอบภาษาไทย

รอบที่ 4 วันที่ 18 สิงหาคม 2567  เวลา 14.30 – 17.30 น.   ข้อสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รอบที่ 5 วันที่ 31 สิงหาคม 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น.    ข้อสอบภาษาไทย

รอบที่ 6 วันที่ 31 สิงหาคม 2567  เวลา 14.30 – 17.30 น.    ข้อสอบภาษาไทย

รอบที่ 7 วันที่  1  กันยายน 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น.   ข้อสอบภาษาไทย

รอบที่ 8 วันที่  1  กันยายน 2567  เวลา 14.30 – 17.30 น.  ข้อสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสถานที่เข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น จากสนามสอบ จำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

ภาคเหนือ

 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ทดสอบภาษาไทยและอังกฤษ รอบที่ 4 และรอบที่ 8)
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 3. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ทดสอบภาษาไทยและอังกฤษ รอบที่ 4 และรอบที่ 8)
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาคกลาง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ทดสอบภาษาไทยและอังกฤษ รอบที่ 4 และรอบที่ 8)
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาคตะวันออก

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาคใต้

 1. มหาวิทยาลัยทักษิณ (ทดสอบภาษาไทยและอังกฤษ รอบที่ 4 และรอบที่ 8)
 2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กำหนดการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

สำหรับระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่  6 กรกฎาคม 2567 สมัครสอบได้ เวลาไม่เกิน 16.30 น.) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp67-2.thaijobjob.com

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการทดสอบที่มีข้อมูลในระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) หรือเป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ หรือเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ แต่ไม่สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบให้ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ https://ksp67-2.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบรับสมัครสอบได้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่
15 ตุลาคม 2567

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1) บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

2) บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

3) บุคคลที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  และมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

3.1 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา

3.2 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 จนถึง
ปี พ.ศ. 2567 ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ผ่านมา เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ กรณีไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครสอบได้ ให้ดำเนินการตามข้อความที่ปรากฎขึ้นในระบบรับสมัครสอบ หรือขั้นตอนที่แจ้งในคู่มือระบบรับสมัครสอบ

2) ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นครั้งแรก สามารถตรวจสอบสิทธิได้ดังนี้

2.1) กรณีเป็นผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลไว้ กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบได้ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และหากมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2.2) กรณีเป็นผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงาน กรณีไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครสอบได้ ให้ติดต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2.3) กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย สามารถตรวจสอบสิทธิโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนที่สร้างขึ้นจากระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบได้ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องติดต่อสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาของตนเอง เพื่อตรวจสอบข้อมูล และหากมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งสำนักงาน

การตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล ของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ

ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ตรวจสอบสิทธิของตนเองเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลของตนเอง ได้แก่ คำนำหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล รวมทั้ง กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในระบบรับสมัครสอบ พร้อมแนบไฟล์รูปภาพประเภท .jpeg หรือ .jpg ขนาดไม่เกิน 1 MB ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2567กรณีไม่สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนบไฟล์ได้ให้ดำเนินการตามข้อความที่ปรากฎขึ้นในระบบรับสมัครสอบ หรือขั้นตอนที่แจ้งในคู่มือระบบรับสมัครสอบ

อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบฯ

สำหรับชาวไทย หรือบุคคลที่มีบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน คนละ 500 บาท และสำหรับชาวต่างประเทศ คนละ 1,000 บาท

การชำระเงินของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ให้นำรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ได้รับจากระบบรับสมัครสอบสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ของธนาคารทุกแห่ง โดยผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจะต้องชำระเงินก่อนเวลา 08.00 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่เลือกสนามสอบ เพื่อรักษารอบสอบและสนามสอบที่เลือก

หากไม่สามารถชำระเงินได้ตามเวลาที่กำหนด ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องเลือกรอบสอบ และสนามสอบใหม่ (เลือกได้เฉพาะสนามสอบที่มีสถานะเปิดรับสมัคร) แล้วชำระเงินเพื่อรักษารอบสอบ และสนามสอบที่เลือก ทั้งนี้ QR Code แต่ละอันมีระยะเวลาในการใช้งาน 30 นาที กรณี QR Code หมดระยะเวลาใช้งาน ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถรับ QR Code ใหม่ได้จากระบบรับสมัครสอบ ซึ่งรอบสอบและสนามสอบที่เลือกไว้จะยังคงเดิมไปจนเวลา 07.59 น.

กรณีมีที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถตรวจสอบสนามสอบที่มีสถานะเปิดรับสมัครได้ในเวลา 09.00 น. ของทุกวันจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกสนามสอบ หรือจนกว่าจะปิดรับสมัคร

หากผู้สมัครเข้ารับการทดสอบไม่สามารถชำระเงินได้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งในคู่มือระบบรับสมัครสอบ หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) เบอร์ 0 2257 7159 ต่อ 3 หรือ ไลน์ไอดี (Line id) @Thaijobjob เท่านั้น กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบดำเนินการไม่ถูกต้อง และไม่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานถือว่าไม่มีการสมัครสอบ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบต้องบันทึกหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ทั้งนี้ สำนักงานไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ในทุกกรณี

เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู วิชาครู ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามหลักการวัดและประเมินที่คณะอนุกรรมการกำหนด กรณีที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไปให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบในรายวิชาที่มี
ผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน https://www.ksp.or.th และ https://ksp67-2.thaijobjob.com และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร. 0 2280 0048 หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล  (Call Center) เบอร์ 0 2257 7159 ต่อ 3 หรือ ไลน์ไอดี @Thaijobjob เท่านั้น

ดาวน์โหลด!! ประกาศกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลด!! ประกาศคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือการทดสอบฯ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลด!! ประกาศ ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลด!! ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู พ.ศ. 2566
————————————————————————————————————————————
Download!! Announcement of the Subcommittee on the Administration of Professional Teacher Competency Assessment and Evaluation Subject: Schedule for Assessment and Evaluation of Professional Teacher Competency in Knowledge and Professional Experience Based on Professional Teacher Standards and Teaching Profession Subjects Using an Electronic System in the Second Session of 2024
Download!! Announcement of the Subcommittee on the Administration of Professional Teacher Competency Assessment and Evaluation Subject: Qualifications of Participants in the Assessment and Evaluation of Professional Teacher Competency, Procedures, Methods, and Instruments for the Assessment and Evaluation of Professional Teacher Competency, and Teaching Profession Subjects Using an Electronic System in the Second Session of 2024
Download!! Announcement of the Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand Subject: The System, Methods, Procedures, and Regulations for the Registration Process, Data Recording, and Application for Participation in the Assessment and Evaluation of Professional Teacher Competency in Knowledge and Professional Experience Based on Professional Teacher Standards and Teaching Profession Subjects Using an Electronic System in the Second Session of 2024
Download!! Test Blueprint Teacher Subjects 2023