ประชาสัมพันธ์ … สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 62 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรม การชี้แจ้งรายวิชา “คุรุนิพนธ์” ที่เป็นรายวิชาใหม่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

258200487_269521598460509_3642563696146444537_n.jpg

Scroll to Top