คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครการการพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำภาษาอังกฤษและภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏดพชรบุรี นำโดย ผศ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ อาาจารย์ศุภรัศมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ และอาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ แสงทอง ร่วมกับสำนักงานเขตงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โรงเรียนธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครการการพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำภาษาอังกฤษและภาษาจีน โรงเรียนธนาคารออมสิน วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

Scroll to Top