คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 รุ่นที่ 3

คณะครุศาสตร์ นำคณะครูในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
          รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 เขต 2 เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 รุ่นที่ 3 โดยจัดขึ้น วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูที่เข้าร่วมโครงการ

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบActive Learning
    เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียนสู่ข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

         สำหรับโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 รุ่นที่ 3 นี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 179 คน ซึ่งเป็นไปตามการลงนามความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะของครูในรูปแบบการอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญสำหรับครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

Scroll to Top