คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางวิชาการ

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ทั้ง 2 เขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 2 เขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (รูปแบบออนไลน์)
          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางวิชาการมีเป้าหมายเพื่อให้ครูประจำการ หรือบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แนะนำการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด

Scroll to Top