คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

          วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง

          โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนํา ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้มีการให้คำปรึกษา แนะนําผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)
  4. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะ สำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด
Scroll to Top