คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Mrs.Nabwan Emnukulkit

นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท 2548 การจัดการงานบุคคล (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี 2538 การจัดการทั่วไป (บธ.บ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2550-2562    ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์

Scroll to Top