คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708621
e-mail             : nawarat.pra@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ปริญญาโท
กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา)
ปริญญาตรี
วท.บ. (การวิจัยดำเนินงาน)

งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

จิตติโชติ แจ่มแจ้ง, นวรัตน์ ประทุมตา และอภิชาติ เลนะนันท์. (2567).การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเพชรบุรี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 12(2): มีนาคม-เมษายน 2567. (Tier-1)

Scroll to Top