คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565  เวลา 08.09 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานอธิการบดี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

           ช่วงเช้าในพิธีได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อธิการบดีได้เป็นผู้แทนในการวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
          ช่วงบ่าย คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าคณะครุศาสตร์ 

Scroll to Top