คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง นำ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วม“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566” ณ วัดลาดโพธิ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการถวายเทียนพรรษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ที่ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ต้องทำกิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัด จึงทำให้พระภิกษุสงฆ์ไม่สะดวกต่อการออกนอกวัด จึงได้มีการถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อสืบสานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป  
Scroll to Top