คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 โดยในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่สาขาวิชาภายในคณะเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาใหม่พบคณาจารย์ประจำสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนของสาขาต่างๆ
สำหรับวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ โดยมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ประจำคณะ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 (อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบรรยาย “เส้นทางสู่วิชาชีพครู” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การบรรยาย “บทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น” โดย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา การบรรยาย “ชีวิตมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีแค่เรียน และการแนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ” โดย อาจารย์ ดร.คมชนัญ โวหาร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และการดำเนินกิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข กับพี่สายสนับสนุน EDU” โดย นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

Scroll to Top