คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ ห้อง 504 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65 จำนวน 120 คน ให้ทราบถึงหลักสูตร ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของหลักสูตรฯ วิธีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและอีเมล์มหาวิทยาลัย และทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ

Scroll to Top