คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

            เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและคณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาพลศึกษาทั้งนี้ในช่วงเช้ามีการบรรยายให้การต้อนรับจากคณะท่านผู้บริหารและคณาจารย์ และในช่วงบ่ายได้มีการปฐมนิเทศในระดับสาขาวิชาทั้งสองสาขาต่อไป
Scroll to Top