คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการก่อนเข้าเรียน ด้านการปรับตัว การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาพิการในรั้วมหาวิทยาลัย              

          โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาพิการ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566  พร้อมทั้งให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักศึกษาพิการทุกคน  ขอให้นักศึกษาพิการทุกคนตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร และประสบความสำเร็จในด้านการเรียนเพื่อนำวิชาความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อไป     

          การดำเนินกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างสูงสุด ทั้งกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม คุณภาพของการอบรมและการจัดกิกจกรรม รวมทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยในการนี้ผู้ปกครองและนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความประทับใจในการดำเนินโครงการเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้ปกครองและนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมทำกิจกรรมผ่านการสะท้อนคิดและการสะท้อนความรู้สึก ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรม อีกทั้งผู้ปกครองผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึกสบายใจที่มีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ดูแลนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ พร้อมกับมีความเชื่อมั่นในการประสบความสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความพร้อม ความเข้าใจ ในการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาและมีทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี           

Scroll to Top