คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

สาขาวิชาพลศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 34306 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา นำโดย อ.ดร.บุญทิพย์ แป้นทอง ได้ดำเนินการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ซึ่งกำหนดช่วงในการฝึกระหว่างวันที่ 13 – 30 พฤศจิกายน 2566 โดยในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจในประเด็น วัตถุประสงค์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ การทำรายงาน แนวทางการปฏิบัติตน และสิ่งที่ควรระวัง ทั้งนี้รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 (Practicum 3) เป็นรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพรายวิชาหนึ่งในจำนวน 5 รายวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในด้านการวางแผนและศึกษาผู้เรียนด้านต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ของบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก ชุมชน และหลักสูตร โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถานศึกษา มีการบันทึก ตรวจสอบข้อมูล นำเสนอผลการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอผลการศึกษาเป็นรายบุคคลในลักษณะที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหลักสูตร
Scroll to Top