คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วย Coding

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และอาจารย์ ดร.อพัชชา ช้างขวัญยืน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วย Coding ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ เขต 2 และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

Scroll to Top