คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาขาวิชาพลศึกษา เป็นตัวแทนภูมิภาคตะวันตกในการนำเสนอเพื่อถอดบทเรียน และสรุปโครงการ ระดับประเทศ

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมถอดบทเรียน ระดับประเทศ โครงการพัฒนาสาระกิจกรรมทางกายในสถาบันผลิตบัณฑิตพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่โรงเรียนและชุมชน โดยมีผู้จัดการโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนผู้จัดโครงการในภูมิภาคต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
          การประชุมนี้ โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน ของสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภูมิภาคตะวันตกในการนำเสนอ โดยมี อ.ดร.คมชนัญ โวหาร และอ.ดร.ธำรงค์ บุญพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นผู้แทนในการนำเสนอครั้งนี้

Scroll to Top