คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก

การปาฐกฐานำ ประเด็น “ต้นรากเพชรบุรี” โดย อาจารย์ภูธร ภูมะธน

เสวนาวิชาการประวัติศาสตร์ “คนขุด คนเขียน คนอ่าน” โดยคุณกรรณิการ์ เปรมใจ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 1

เสวนาวิชาการประวัติศาสตร์ “คนขุด คนเขียน คนอ่าน” โดยคุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว นักเขียนสารคดี

เสวนาวิชาการประวัติศาสตร์ “คนขุด คนเขียน คนอ่าน” โดยคุณสุดารา สุจฉายา บรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

Scroll to Top