คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การอบรมขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน กลุ่มภูมิภาคตะวันตก

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการอบรมขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน กลุ่มภูมิภาคตะวันตก
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา และเพื่อขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ครูในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐมทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า “ปัญหาทางด้านสุขภาพของประชากรไทยในทุกช่วงวัย เกิดจากค่านิยมและพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง และพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คนไทยจำนวนไม่น้อยมีสุขภาพไม่ดี มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัว ไม่แข็งแรงเท่าที่ควร ส่งผลต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของชาติเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งต้องใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งต่อตนเองและต่องบประมาณของประเทศอย่างมหาศาล หากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาสุขภาพดังกล่าวได้ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรทุกช่วงวัยและต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง”
Scroll to Top