คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลักสูตรระยะสั้น เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา สำหรับครูที่มีวุฒิพลศึกษาและครูไม่มีวุฒิพลศึกษา

คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาพลศึกษา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา สำหรับครูที่มีวุฒิพลศึกษาและครูไม่มีวุฒิพลศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.บุญทิพย์ แป้นทอง ประธานสาขาวิชาพลศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาได้ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับผู้เข้าอบรม
วิทยากรในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อัสรี สะอีดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจและเข้าร่วมอบรมจากครูพลศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดกิจกรรม

Scroll to Top