คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Miss.Prapa Amklad

นางสาวประภา อ่ำกลัด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท พ.ศ. 2561  บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปริญญาตรี พ.ศ. 2547 บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2547-2558    ธุรการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2558-2565    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน นักบริหารงานทั่วไป ชำนาญการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัย

1. ณัฐกานต์ ภาคพรต, กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, ดำรง ตุ้มทอง , ประภา อ่ำกลัด , วิภา เหล็กคม. (2564) การสังเคราะห์แผนเพิ่มผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการติวรอบทิศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
2. ประภา อ่ำกลัด (2561) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ หัวหน้างานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี

Scroll to Top