คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 67

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 504 อาคารนิวัตสโมสร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 67 โดยมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ในปี 2567 จำนวน 82 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตนระหว่างเรียนและพร้อมต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด สร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน รวมถึงแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีความสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งคือการสร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความมีคุณภาพจึงได้เปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ขึ้นมา

Scroll to Top