วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 64” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบลักษณะการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติตนระหว่างเรียนและพร้อมต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา แนะนำคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ได้แก่ 1. อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ที่ได้มาบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ 2. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้มาแนะนำวิธีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและอีเมลมหาวิทยาลัย และ 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มาแนะนำวิธีการค้นหนังสือและการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และหลักการเขียนบรรณานุกรม

pratom64-2.jpg

pratom64-4.jpg

pratom64-1.jpg

pratom64-3.jpg

 

Scroll to Top