คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

08.30 – 09.00 น.        เปิดระบบ / ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนผ่านระบบ
09.00 – 09.30 น.        ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาท
                                        1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
                                        2) คณบดีคณะครุศาสตร์
                                        3) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                       4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                       5) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.30 – 10.30 น.        บรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู”
                                      โดย นายบรรพต พงษ์รอด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10.30 – 11.30 น.         บรรยาย หัวข้อ “การขอใบประกอบวิชาชีพครู” 
                                     โดย วิทยากรจากคุรุสภา
11.30 – 12.00 น.        ถาม/ตอบข้อสงสัย / ปิดกิจกรรม

Scroll to Top