คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุข้าราชภารครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

------------------------------------------------

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คิดเชิงนามและธรรม และภาษาไทย

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

มาตรฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอน

ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

Scroll to Top