คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ และทักษะการสื่อสารภาษาจีน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย AI และทักษะการสื่อสารภาษาจีน เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความสามารถในการใช้ AI เพื่อการจัดการเรียนรู้ และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 34603 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (อาคาร 34) ชั้น 6  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับโครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และคณาจารย์หลักสูตรอื่นๆ ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศราวุฒิ ดวงเบ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของการเลือก templet และ team เพื่อใช้ออกแบบสื่อ และแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบสื่อ อาจารย์ ดร.มนธนัตถ์ สินทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนและ Miss. LIU, RUQI ครูอาสา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการจัดการเรียนรู้.

Scroll to Top