คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 20

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ยุพิน โกณฑา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 20 จำนวน 103 คน ณ หอประชุมใหญ่ ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี โดยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอญอ) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมาวางแผนและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาทางการศึกษาและกิจกรรม PLC (Professional Learning Community) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ครูโดยแสดงพฤติกรรมและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการสอนและการแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างครูมืออาชีพ และพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ

Scroll to Top