คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ตามพระราโชบาย เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู

นักศึกษาสายครูชั้นปีที่ 1 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ตามพระราโชบาย เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู
เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สายครู จำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา เคมี ศิลปศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ตามพระราโชบาย เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู รุ่นที่ 1 / 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ผศ.ชนาธิป บุบผามาศ อ.พรพรรณ เพ่งผล และคุณกิตติภพ รักษาราษฎร์ เป็นวิทยากร
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ตามพระราโชบาย เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษามีความเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างสมรรถนะครูได้เป็นอย่างดี โดยคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จของบ้านเมือง พื้นฐานชีวิต..พื้นฐานที่มั่นคง มีงานทำ..มีอาชีพ และพลเมืองดีมีวินัย โดยการดำเนินกิจกรรมนี้คาดหวังว่าจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำไปเป็นหลักในการใช้ชีวิต และสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียนต่อไปได้ในอนาคต
Scroll to Top