คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประเมินคุณภาพการศึกษา ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ ประธานสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ ณ อาคาร 34 (ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง อ่อมสัมพันธุ์     กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์      กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งการตรวประเมินในครั้งนี้ได้รับคะแนน 4.18 ระดับ ดีมาก ท้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของสาขาตามรอบปีการศึกษา 2566 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาคณะต่อไป

Scroll to Top