คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประเมินคุณภาพการศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำโดย รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ ณ อาคาร 34 (ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน   ศรีโสภา  กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.วิวิศณ์    สุขแสงอร่าม          กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งการตรวประเมินในครั้งนี้ได้รับคะแนน 4.23 ระดับ ดีมาก ท้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของสาขาตามรอบปีการศึกษา 2566 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาคณะต่อไป

Scroll to Top