คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา นำโดย อาจารย์สิทธิชัย เพิ่มสิน ประธานสาขาวิชาพล฿กษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องประชุม 34303 ณ อาคาร 34 (ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรหม     ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม  กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์  กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งการตรวประเมินในครั้งนี้ได้รับคะแนน 3.90 ระดับ ดี  ท้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของสาขาตามรอบปีการศึกษา 2566 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาคณะต่อไป

Scroll to Top