คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนในเขตตำบลไร่ใหม่พัฒนา

          เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนในเขตตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี” โดยอาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำทีมอาจารย์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทอผ้าจากเส้นใยกล้วยพัฒนาคุณภาพสินค้ากล้วยตาก เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ให้นักศึกษาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Scroll to Top