คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708621
e-mail             : rapeephan@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ประวัติการศึกษา


ปริญญาโท
กศ.ม. (ภาษาไทย)
ปริญญาตรี
กศ.บ. (ภาษาไทย)(เกียรตินิยมอันดับ2)

งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

Scroll to Top