คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า/ความพร้อม ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (คณะครุศาสต์หลังใหม่)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นำอาจารย์พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า และนายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์ หัวหน้างานกายภาพฯ ทำการลงพื้นที่ดูความคืบหน้า/ความพร้อมของอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (คณะครุศาสตร์หลังใหม่) เพื่อหาพื้นที่และบริเวณติดตั้งป้ายชื่ออาคาร ทั้งนี้ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ตั้งอยู่ติดกับคณะพยาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

Scroll to Top