คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมกลุ่มย่อยฯ เพื่อจัดทำข้อมูลในด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับการเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ Model การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้ Model “ครูเพชรนวัตกร : เก่งรู้ แกร่งงาน” เป็นหลักในการจัดทำข้อมูล

Scroll to Top