คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการการวิจัยการพัฒนาระบบขับเคลื่อนกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ภาคพรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.คมชนัญ โวหาร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการการวิจัยการพัฒนาระบบขับเคลื่อนกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินการพัฒนากรอบสมรรถนะนักศึกษาครู 17 สมรรถนะ (PTRU Model) กรอบสมรรถนะอาจารย์ รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Scroll to Top