คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชากาจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประชุมแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ต่อไป

Scroll to Top