คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมการปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมการปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ในวันพุธที่ 5มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 504 อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้ในด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการควบคุมข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารและมีอำนาจในการปรับปรุงข้อมูล สำหรับการครอบครองข้อมูลข่าวสาร เป็นการยอมรับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงาน นอกจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ และนำเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

Scroll to Top