คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์กิจกรรมนีัได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี อาจารย์ ว่าที่เรือเอกชวิศ วงษ์เขียว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวิทยากร นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้ และทักษะ รวมถึงทัศนคติที่ถูกต้องทางด้านเพศศึกษา เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต อีกทั้งจะเป็นการลดอัตราการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย
Scroll to Top