คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมสัมมนา เรื่อง การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2567

หลักสูตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศคุรุสภา วันที่ 27 มีนาคม 2567 ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้มีการอภิปราย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยเลขาธิการคุรุสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี แย้มกสิกร

Scroll to Top