คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 สาขาวิชาพลศึกษา นำโดย อ.ดร.คมชนัญ โวหาร ได้นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบริหารพลศึกษาในโรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพลศึกษา ที่ครูพลศึกษาต้องบริหารจัดการในโรงเรียน
โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ สุระชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมีผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนพาชม และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก
Scroll to Top